Untitled.bmp

Ana Sayfa

Şura’nın Amacı

Şura’nın Görevleri

Önemli Tarihler

Şura Gündemi ve İhtisas Komisyonları

Program

Çağrılı Konuşmacılar

Katılımcılar

Dokümanlar

Yeri

Ulaşım

Duyurular

Şura Genel Sekreterliği

Bilimsel Danışma Üst Kurulu

 

Şura Gündemi ve İhtisas Komisyonları

Milli Eğitim Şurası Tüzüğü, 11. Maddesinin (1) fıkrasınca verilen yetkiye istinaden Talim ve Terbiye Dairesi; “V. Milli Eğitim Şurası”nın genel gündemin, üniversitesi öncesi tüm eğitim kademelerindeki eğitim-öğretim faaliyet ve uygulamalarının kapsamaktadır. Bu bağlamda V. Milli Eğitim Şurası’nın gündemi, tartışma komisyonları ve konu kapsamları aşağıda sunulmaktadır.

1.   Komisyon: Eğitim-Öğretim Yaklaşımları,  Yönlendirme ve Genel Eğitim Sistemi 

Eğitim - Öğretim Yaklaşımları, Yönlendirme ve Genel Eğitim Sistemi Komisyonu’ndan; Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi içerisindeki tüm eğitim-öğretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin uygulanmasına yönelik olarak ortaya çıkan genel eğitim sistemi yapılanmasıyla ilgili V. Milli Eğitim Şurası’nın “amacına” uygun olarak aşağıdaki sorular kapsamında tartışılması ve ortaya çıkacak kararların komisyonca raporlaştırılması beklenmektedir.

§  Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin temel felsefesi, taşıdığı ulusal ve evrensel değerleri neler olmalıdır?

§  Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi hangi yaklaşım ve anlayışları taşımalıdır?

§  Eğitim sistemi içerisinde, öğrencilerin yönlendirmesi nasıl olmalı ve hangi özellikleri taşımalıdır?

§  Öğrencilerin sosyal birey olarak değerlendirilmesi, toplumla bütünleşmesi ve farklı kültürlerle etkileşim yaklaşımları neler olmalıdır?

§  Genel eğitim sistemi yapılanması, kademeler arasındaki geçiş süreçleri ve modeli nasıl olmalıdır?

§  Okul sporları, kol faaliyetleri ve diğer sosyal etkinliklerin; bakanlık merkez örgütü içerisindeki yapılanması, yürütülmesi ve uygulamaları hangi yaklaşım ve esaslara göre düzenlenmelidir?

 

2.   Komisyon: Okul Öncesi Eğitim Komisyonu

Okul Öncesi Eğitim Komisyonu’ndan; Okul Öncesi Eğitim kademesinde yer alan her anlamdaki eğitim-öğretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin uygulanmasına yönelik olarak ortaya çıkan tüm unsurların V. Milli Eğitim Şurası’nın “amacına” uygun olarak aşağıdaki sorular kapsamında tartışılması ve ortaya çıkacak kararların raporlaştırılması beklenmektedir.

§  Okul öncesi eğitimin; temel felsefesi, kapsamı ve zorunlu eğitim dönemi içerisindeki yeri nasıl olmalıdır?

§  Okul öncesi eğitim faaliyetleri hangi yaklaşım ve anlayışlara göre yürütülmelidir?

§  Okul öncesi eğitim dönemini tamamlayan öğrencilerin elde etmesi gereken kazanımlar ne olmalıdır ve bu kazanımlar hangi öğrenme-öğretme yaklaşımlarını içermelidir?

§  Okul öncesi eğitim kurumlarının genel yapılanması hangi esasları içermelidir?

 

3.   Komisyon: İlköğretim Komisyonu

İlköğretim Komisyonu’ndan; ilköğretim kademesinde yer alan her anlamdaki eğitim-öğretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin uygulanmasına yönelik olarak ortaya çıkan tüm unsurların V. Milli Eğitim Şurası’nın “amacına” uygun olarak aşağıdaki sorular kapsamında tartışılması ve ortaya çıkacak kararların komisyonca raporlaştırılması beklenmektedir.

§  Dünyadaki yeri ve temel prensipleri bağlamında “İlköğretim” döneminin 6 yıla çıkartılmasıyla ilgili değerlendirmeleri de dikkate alarak; ilköğretimin, genel eğitim modeli içerisindeki yeri ve yapılanması nasıl olmalıdır?

§  İlköğretim dönemini tamamlayan öğrencilerin akademik, sosyal ve estetik gelişimi, yerel, evrensel ve moral değerleri bakımından profili nasıl olmalıdır?

§  İlköğretim dönemi kazanımlarının öğrencilere kazandırılmasında hangi öğrenme-öğretme yaklaşımları kullanılmalıdır?

§  İlköğretim faaliyetleri hangi anlayış ve esasları içermelidir?

§  İlköğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin; genel ve özel yeterlilikleri hangi anlayış ve esasları içermelidir?

 

4.   Komisyon: Genel Ortaöğretim Komisyonu

Genel Ortaöğretim Komisyonu’ndan, genel ortaöğretim kademesinde yer alan her anlamdaki eğitim-öğretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin uygulanmasına yönelik olarak ortaya çıkan tüm unsurların V. Milli Eğitim Şurası’nın “amacına” uygun olarak aşağıdaki sorular kapsamında tartışılması ve ortaya çıkacak kararların komisyonca raporlaştırılması beklenmektedir.

§  Genel ortaöğretimin yapısı ve yapılaşması hangi anlayış ve esasları içermelidir?

§  Genel ortaöğretimde yer alan kademe, alan ve türler arasındaki geçişleri de içerecek biçimde genel ortaöğretim döneminin, genel eğitim modeli içerisindeki yeri ve genel yapılanması nasıl olmalıdır?

§  Genel ortaöğretim dönemi öğrencilerin akademik, sosyal ve estetik gelişimi, yerel, evrensel ve moral değerleri bakımından profili nasıl olmalıdır?

§  Genel ortaöğretim dönemi kazanımlarının öğrencilere kazandırılmasında hangi öğrenme-öğretme yaklaşımları kullanılmalıdır?

 

5.   Komisyon: Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu

Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu’nda; mesleki teknik öğretim kapsamında yer alan her anlamdaki eğitim-öğretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin uygulanmasına yönelik olarak ortaya çıkan tüm unsurların V. Milli Eğitim Şurası’nın “amacına” uygun olarak aşağıdaki sorular kapsamında tartışılması ve ortaya çıkacak kararların komisyonca raporlaştırılması beklenmektedir.

§  Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını da içerecek şekilde Mesleki Teknik Öğretim’de, örgün eğitim ve çıraklık sistemi arasındaki bütünlüklü yapı ve bu yapının genel eğitim sistemi içerisindeki yeri nasıl olmalıdır?

§  Mesleki teknik öğretim dönemini tamamlayan öğrencilerin elde etmesi gereken kazanımlar neler olmalı ve bu kazanımların öğrencilere kazandırılmasında hangi öğrenme-öğretme yaklaşımlarını kullanılmalıdır?

§  Mesleki Teknik Öğretim’de, yaşam boyu eğitim anlayışıyla kapsamındaki faaliyetlerin daha etkin olarak yaşam bulması, sektörler ile eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işletmelerdeki gelişim hızının yakalanması nasıl sağlanabilir?

§  Ekonominin mesleki eğitim ile ilişkisini dikkate alan bir anlayışla, Mesleki Teknik Öğretim’de kaliteyi artırma tedbirleri neler olabilir?

 

 

6.   Komisyon: Öğretmen Yetiştirme, Denetleme, Yönlendirme ve Hizmet İçi Eğitim Komisyonu

Öğretmen Yetiştirme ve Hizmet İçi Eğitim Komisyonu’nda; öğretmenlerin meslek öncesi ve meslek içerisinde yetiştirilmesi, atanması ve yükselmesine yönelik olarak ortaya çıkan tüm unsurların V. Milli Eğitim Şurası’nın “amacına” uygun olarak aşağıdaki sorular kapsamında tartışılması ve ortaya çıkacak kararların komisyonca raporlaştırılması beklenmektedir.

§  Öğretmenlik mesleğinin temel değerleri, toplumsal statüsü ve evrensel devingenliği bakımından öğretmenlerin meslek öncesi eğitimleri hangi yaklaşımları içermelidir?

§  Öğretmenlerin meslek içi eğitimlerinin taşıma gereken anlayış, içerik ve özellikler neler olmalıdır?

§  Öğretmen denetimi, yönlendirmesi ve rehberlik faaliyetleri nasıl olmalı, hangi yapısal yaklaşım ve özellikleri taşımalıdır?

§  Öğretmen denetimi, yönlendirilmesi ve rehberlik faaliyetlerinin Milli Eğitim Sistemi içerisindeki etki alanı ve kapsamı ne olmalıdır?

§  “Eğitim – Öğretim Standartları”, öğretmen ve okul yöneticisi yeterliliklerinin taşıması gereken genel yaklaşım ve esaslar neler olmalıdır?

§  Atatürk Öğretmen Akademisi ve ülkemiz üniversitelerinde yer alan okul öncesi, sınıf ve alan öğretmeni yetiştirme programları hangi anlayışları taşımalıdır? Bu anlayışlara bağlı olarak öğretmen yetiştirme bölüm ve programlarının özellikleri neler olmalıdır? 

 

7.   Komisyon: Özel Eğitim Komisyonu

Özel Eğitim Komisyonu’nda; özel eğitimle ilgili olarak ortaya çıkan tüm unsurların V. Milli Eğitim Şurası’nın “amacına” uygun olarak aşağıdaki sorular kapsamında tartışılması ve ortaya çıkacak kararların komisyonca raporlaştırılması beklenmektedir.

§  “Özel Eğitim”in Dünyadaki yeri ve temel prensipler kapsamında, bireyin toplumsal bütünleşmesi/entegrasyonu ve işlevselliği hangi yaklaşımları taşımalıdır?

§  Milli Eğitim Sistemi içerisinde “Özel Eğitim”in genel eğitim modeli içerisindeki yeri ve genel yapılanması nasıl olmalıdır?

§  Kurumsal kimlik, altyapı ve mali kaynak unsurlarını da içerecek şekilde  Özel Eğitim’in yapısı hangi anlayış ve esasları içermelidir?

§  Genel eğitim sistemimiz içerisinde “Özel Eğitim”in daha etkin olarak yer alması ve mümkün olan en geniş kapsama ulaşması nasıl sağlanabilir?

 

8.   Komisyon: Dil Eğitim Komisyonu

Yabancı Dil Eğitim Komisyonu’nda; dil eğitimi ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm unsurların V. Milli Eğitim Şurası’nın “amacına” uygun olarak aşağıdaki sorular kapsamında tartışılması ve ortaya çıkacak kararların komisyonca raporlaştırılması beklenmektedir.

§  Genel anlamda “dil eğitimi” yaklaşımı nasıl olmalıdır?

§  Anadilde program oluşturma, materyal geliştirme ve etkin iletişim (yazın ve sözlü) unsurlarını da içerecek şekilde; anadil öğretim faaliyetleri (içerik, yöntem, ölçme ve değerlendirme, vb.) hangi anlayış ve esasları içermelidir? 

§  Yabancı dilde kültür, program oluşturma, materyal geliştirme ve etkin iletişim (yazın ve sözlü) unsurlarını da içerecek şekilde; yabancı dil öğretim faaliyetleri (içerik, yöntem, ölçme ve değerlendirme, vb.) hangi anlayış ve esasları içermelidir?

 

9.   Komisyon: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Komisyonu

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Komisyonu’nda; psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm unsurların V. Milli Eğitim Şurası’nın “amacına” uygun olarak aşağıdaki sorular kapsamında tartışılması ve ortaya çıkacak kararların komisyonca raporlaştırılması beklenmektedir.

§  Milli Eğitim Sistemi içerisindeki tüm eğitim kademelerinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetleri yapısı nasıl olmalıdır?

§  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerinin taşıması gereken yaklaşım ve esaslar neler olmalıdır?

§  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetleriyle beraber öğrencilerin yönlendirilmesi hangi özellikleri içermelidir?

 

10.    Komisyon: Eğitim Alt Yapı-Donanım Standartları ve Finansmanı Komisyonu

Eğitim Alt-Yapı-Donanım Standartları ve Finansmanı Komisyonu’nda; eğitim ortamları ile ilgili tüm norm ve standartlar ile eğitim finansmanı ile ilgili unsurların V. Milli Eğitim Şurası’nın “amacına” uygun olarak aşağıdaki sorular kapsamında tartışılması ve ortaya çıkacak kararların komisyonca raporlaştırılması beklenmektedir.

·         Alt yapı ve donanımsal olarak okulların taşıması gereken genel ve özel standartlar neler olmalıdır?Derslik, laboratuar, atölye ve diğer eğitim ortamları, hangi anlayışlarla oluşturulmalı ve bu ortamların taşıması gereken normları neler olmalı?

·         Üniversite öncesi eğitim kademelerinde sürdürülebilir bir gelişmenin yakalanabilmesi için ihtiyaç duyulan finansmanın elde edilme yolları neler olabilir?

·         Eğitim için ayrılan ekonomik kaynaklar, hangi yaklaşım ve esaslara göre kullanılmalıdır?

 

 

11.      Komisyon: Yüksek Öğretim ve Burs Uygulamaları Komisyonu

Yüksek Öğretim ve Burs Uygulamaları Komisyonu’nda; öğrenci burslarıyla ve yüksek öğrenim odaklı dış ilişkiler bağlamında ortaya çıkan tüm unsurların V. Milli Eğitim Şurası’nın “amacına” uygun olarak aşağıdaki sorular kapsamında tartışılması ve ortaya çıkacak kararların komisyonca raporlaştırılması beklenmektedir.

·         Yüksek öğretime devam etmek isteyen orta derecedeki öğrencilerimizin ülkemiz ve ülke dışındaki (Türkiye ve diğer ülkeler) yüksek öğretim okulları ile iletişim kurabilmesi, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı tüm dış ilişki hizmetlerinin daha etkin olarak alabilmesi nasıl sağlanabilir?

·         Öğrencilerin, Genel Ortaöğretim ve/veya Mesleki Teknik Öğretim’den sonra yönlendirilecekleri yükseköğretim programları ile ilgili olarak “Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler” dairesi ile kurulacak istişare hangi anlayış ve esasları içermelidir?

·         Yüksek öğrenime devam eden öğrencilerin “Burs İşlemleri” hangi yaklaşım ve esasları taşımalıdır? Belirlenecek yaklaşımlara bağlı olarak burs işlemlerinde “kredi sistem” uygulaması nasıl değerlendirilir?

Şura Genel Sekreterliği

İletişim Bilgileri

Tel: 0542 8555448

Tel: (0392) 2279651

E-posta: ssarpten@hotmail.com

E-pota: sura@mebnet.net

 

Adres:

Milli Eğitim Bakanlığı,

Talim ve Terbiye Dairesi

Şura Daimi Bürosu

Lefkoşa / KKTC

 

 

 

 

 

 

 

10 – 14 Mart 2014

 

Rauf Raif Denktaş

Kongre ve Kültür Sarayı

2014- V.Milli Eğitim Şura Genel Sekreterliği